ประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. นายวุฒิชัย บำรุงรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่ 3/2563 ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ เพื่อให้เป็นไป ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การเว้นระยะห่างทางสังคมกับบุคคลอื่น Social Distancing

ในการประชุมได้เน้นย้ำให้ท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ประสานการปฏิบัติกับ อปท. ทุกแห่ง เกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาด้านการดำรงชีพ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม และจังหวัดพังงา ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์

Share on Line
Share on Pinterest