ระชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ก.อบต. จังหวัดพังงา

วันที่ 24 มี.ค.63 เวลา 11.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ก.อบต. จังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบ เช่น ให้พนักงานส่วนตำบลและจ้างตามภารกิจลาออก 3 ราย การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานจ้างตามภารกิจ 3 ราย การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบเข่งขันได้และรับโอน(อายุราชการ)ผู้สอบแข่งขันได้เป็นพนักงานส่วนตำบล (ตามบัญชี กสถ. ปี 2562 ครั้งที่ 4 ) จำนวน 1 ราย การให้โอนและโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลไปเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น จำนวน 2 ราย การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล จำนวน 2 ราย การให้โอนพนักงานส่วนตำบล (ต่างจังหวัด) จำนวน 1 ราย การใช้อำนาจด้านการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง นายก อบต. จำนวน 3 แห่ง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) ของ อบต.จำนวน 2 แห่งและร่างประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 ฉบับ

Share on Line
Share on Pinterest