ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา

วันที่ 24 มี.ค.63 เวลา 10.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา อำเภอเมืองพังงา ซึ่งมีวาระที่ต้องพิจารณาเช่น การลาออก การบรรจุแต่งตั้งพนักงานราชการ ข้าราชการ การเลื่อนวิทยฐานะของบุคลากรครู การเลื่อนระดับพนักงานเทศบาลให้มีตำแหน่งสูงขึ้น การให้โอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้ปฏิบัติไปดำรงตำแหน่ง ณ เทศบาล จังหวัดอื่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง ณ เทศบาล การบริหารงานบุคคลพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี และการขายระยะเวลาร้องทุกข์พนักงานเทศบาล

Share on Line
Share on Pinterest