ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

วันที่ 24 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดพังงา ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่วมกับที่ประชุมในการให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลอย 1 ราย การแต่งตั้งให้ข้าราชการมีตำแหน่งสูงขึ้น 1 ราย การรับโอนข้าราชการและพนักงานราชการ 2 ราย การขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา 1 ราย และการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา @ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

Share on Line
Share on Pinterest