ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่2/2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองตัวชี้วัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ครั้งที่2/2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา

Share on Line
Share on Pinterest