วันท้องถิ่นไทย จังหวัดพังงา ประจำปี 2563

นายนภเกตน์ แก่นสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดพังงา พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา ร่วมถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื้องในวันท้องถิ่นไทย ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพังงา (หลังเก่า) โดย สถจ.พังงา ได้จัดประดับตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ อย่างสมพระเกียรติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ และเพื่อให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปได้ร่วมถวายสักการะฯ

Share on Line
Share on Pinterest