ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธ์ เรื่อง ผู้ชนะสอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-place Recycling) เส้นทางสาย จากหน้าโรงเรียนบ้านอาโพนถึงเขตสุริโยทัย หมู่ที่ 6 บ้านอาโพน

-

Share on Line
Share on Pinterest