เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.ท่านา

เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.ท่านา

Share on Line
Share on Pinterest