ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเหล็ก เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

-

Share on Line
Share on Pinterest