ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระดิ่ง เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นข้าราชการประเภทอื่นตำแหน่งผู้ปฏิบัติ

-

Share on Line
Share on Pinterest