ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

-

Share on Line
Share on Pinterest