ประกาศเทศบาลเมืองยโสธร เรื่อง การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการส่วนท้องถิ่นประเภทเดียวกันหรือข้าราชการประเภทอื่นในตำแหน่งและระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่าง เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลในตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

-

Share on Line
Share on Pinterest