ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบลและรับโอนพนักงานครูส่วนท้องถิ่นและข้าราชการครูประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล

-

Share on Line
Share on Pinterest