ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการกำหนดหรือปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลัง และตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการกำหนดหรือปรับปรุงโครงสร้างอัตรากำลัง และตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล

Share on Line
Share on Pinterest