พบการทุจริต สอบแข่งขัน การแอบอ้างหรือหลอกลวงผู้สมัครสอบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โปรดแจ้ง ศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดสุรินทร์ โทร 044-713718-9 โทรสาร 044-713592

พบการทุจริต สอบแข่งขัน การแอบอ้างหรือหลอกลวงผู้สมัครสอบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โปรดแจ้ง ศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดสุรินทร์ โทร 044-713718-9 โทรสาร 044-713592

พบการทุจริต สอบแข่งขัน การแอบอ้างหรือหลอกลวงผู้สมัครสอบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
โปรดแจ้ง ศูนย์อำนวยการสอบจังหวัดสุรินทร์ 
โทร 044-713718-9 โทรสาร 044-713592

Share on Line
Share on Pinterest