ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่ล้อม เรื่อง รับ โอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง

-

Share on Line
Share on Pinterest