ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

-

Share on Line
Share on Pinterest