การดำเนินงาน \"โครงการอบรมสตรีจิตอาสาให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

วันที่ 11 มีนาคม 2563 นายนภเกตน์ แก่นสน รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการอบรมสตรีจิตอาสาให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

Share on Line
Share on Pinterest