ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเทพรักษา เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

-

Share on Line
Share on Pinterest