กิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดพังงา ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

จังหวัดพังงา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  ร่วมขับเคลื่อน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ    ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยการสร้างทีมวิทยากรหรือทีมครู ก. ในพื้นที่ ประกอบด้วย บุคลากรในสังกัด อปท. ผู้นำหมู่บ้าน  ผู้นำชุมชน  อาสาสมัครในพื้นที่  กลุ่มสตรี  จิตอาสา  และประชาชนที่สนใจ ร่วมจัดทำหน้ากากอนามัย

  ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ฯ สำหรับเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทำหน้ากากอนามัยในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)  เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีหน้ากากอนามัยใช้อย่างทั่วถึง  และสามารถจัดทำได้เอง มิให้เกิดภาวะที่ขาดแคลนในภาวะที่มีการระบาดของ        เชื้อไวรัสโควิด-19

Share on Line
Share on Pinterest