ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

-

Share on Line
Share on Pinterest