ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานวิชาการ

-

Share on Line
Share on Pinterest