คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 มีนาคม 2563
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2562 ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ โรงเรียนเทศบาลบ้านท้ายช้างโรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว
โรงเรียนเทศบาลโคกกลอยและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท้ายเหมือง (ประชาชนร่วมใจ)

Share on Line
Share on Pinterest