รับรายงานตัวข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขัน จำนวน 42 ราย

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รับรายงานตัวข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสถ.ดำเนินการสอบแข่งขัน จำนวน 42 ราย โดยมีนายนภเกตน์ แก่นสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดพังงา ให้คำแนะนำและให้แนวทางในการปฏิบัติงานแก่ผู้มารายงานตัว ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

Share on Line
Share on Pinterest