ประชุม web conference เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.
ประชุม web conference เพื่อชี้แจงการดำเนินการขับเคลื่อน “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง” จากห้องประชุม 5501 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเน้นให้มีการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน

Share on Line
Share on Pinterest