ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพังงา โดยกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับสนามสอบ
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ห้องประชุมใหญ่)

Share on Line
Share on Pinterest