โครงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2562

  วันนี้ 4 ธ.ค.62 เวลา 08.45 น.ทต.ทับปุด มีกำหนดจัด"โครงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ประจำปี 2562" ในโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ การกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และการเดินขบวนรณรงค์ โดยมี อปท.ทั้ง 6 แห่ง, ศพด.ในสังกัด อปท.,สถานศึกษา,ส่วนราชการ และสภ.ทับปุด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ โดยมีนายอำเภอทับปุดเป็นประธานเปิดโครงการและมีนายสรศักดิ์ ศรอินทร์ ทถอ.ทับปุด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

Share on Line
Share on Pinterest