ประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลจากกระทรวงมหาดไทย

วันนี้ 4 ธ.ค. 62 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมราชสีห์ 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลจากกระทรวงมหาดไทย ในการประชุมระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสานราชกิจ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังการชี้แจงภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เช่น เรื่องการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัด ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) งานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย

Share on Line
Share on Pinterest