ประชุมสัมมนา\"โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะระดับพื้นที่ฯ เขตสุขภาพที่ 11\"

  วันนี้ 3 ธ.ค.62 ณ.โรงแรม นิภา การ์เด้น จ.สุราษฎร์ธานี นายสรศักดิ์ ศรอินทร์ ทถอ.ทับปุด เป็นตัวแทนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเข้าร่วมประชุมสัมมนา"โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสุขภาวะระดับพื้นที่ฯ เขตสุขภาพที่ 11" มีประเด็นการขับเคลื่อนงานเรื่อง "การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน"ซึ่ง ทถอ.เป็นผู้รับผิดชอบหลักในประเด็นดังกล่าว

Share on Line
Share on Pinterest