ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เรื่อง ยกเลิกประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภททั่วไป

-

Share on Line
Share on Pinterest