ประกาศองค์การบริหารตำบลไพรขลา เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงาน/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563)

-

Share on Line
Share on Pinterest