ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองที เรื่อง การรับโอน พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563)

-

Share on Line
Share on Pinterest