ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตากูก เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

-

Share on Line
Share on Pinterest