ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น

-

Share on Line
Share on Pinterest