ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการบุคคล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

-

Share on Line
Share on Pinterest