ประชุมคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 28 พ.ย. 62 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา มีการจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนายวิวัฒน์ ฯ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาเป็นประธาน ซึ่งคณะกรรมการได้เร่งรัดดำเนินการ และกำหนดปฏิทินการทำงาน รวมทั้งมีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2563

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย

Share on Line
Share on Pinterest