ประชุมคัดเลือกโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ

วันที่ 28 พ.ย. 62 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา นางสาวสุดินา แก้วดี เป็นประธานการประชุมคัดเลือกโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ประชุมร่วมกับกรรมการจากท้องถิ่นอำเภอทุกแห่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมฯ และเจ้าหน้าที่ฯ ตลอดจนช่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งดำเนินการโดยกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

Share on Line
Share on Pinterest