ไฟล์การบรรยายแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี่ โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น เดือนกุมภาพันธ์ 2561

https://drive.google.com/drive/folders/1OpL0SouYUYP2QUGdJiYFMwpK4p5NvCIB?usp=sharing

Share on Line
Share on Pinterest