ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (web Conference )

วันที่ 28 พ.ย. 62 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์รวมราชการจังหวัดพังงา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา จัดประชุมชี้แจงการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (web Conference ) ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ 1 คนตลอดจนท้องถิ่นอำเภอทุกแห่งและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา

Share on Line
Share on Pinterest