ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจำปา เรื่อง การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง

-

Share on Line
Share on Pinterest