แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดฝึกอบรม รุ่นที่ 2 - 3 โครงการฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-

Share on Line
Share on Pinterest