ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา ครั้งที่ 11/2562

วันนี้ 27 พ.ย.62 เวลา 10.30 น. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพังงา ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมราชสีห์ 1 ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีนายอำเภอ ทั้ง 8 อำเภอ สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 8 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบสถานการณ์ด้านความมั่นคง และสถานการณ์ยาเสพติด รวมถึงปัญหาอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะ จากของหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้ง รับทราบนโยบายของสำนักงาน ป.ป.ส. ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด อีกทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ของยาเสพติดในพื้นที่ เพื่อที่ดำเนินการป้องกันต่อไป

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้กำชับให้ทุกอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้การแพร่ระบาดยาเสพติดหมดไปอีกด้วย

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย

Share on Line
Share on Pinterest