สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบ และได้ติดป้ายโปสเตอร์และสติ๊กเกอร์ประชาสัมพันธ์ ตามที่ว่าการอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุรินทร์

-

Share on Line
Share on Pinterest