ขอบเขตดำเนินงาน Terms of Reference : TOR) การจ้างสำรวจข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity & Transparecy Assessment : ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ

-

Share on Line
Share on Pinterest