ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลแก เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล

-

Share on Line
Share on Pinterest