ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล/พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่ตั้่งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการที่ว่าง

-

Share on Line
Share on Pinterest