ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 27 พ.ย.62 เวลา 08.30 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้ากลุ่มงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ ห้องประชุมราชสีห์ 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา โดยมีวาระเพื่อทราบและดำเนินการ เช่น การรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) การจัดงาน "เมืองแห่งความสุขและงานกาชาดจังหวัดพังงา ประจำปี 2563 การจัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอ การเชิญชวนเป็นสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย การมอบโยบายการปฏิบัติราชการให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2562

ในส่วนของ อปท. มอบท้องถิ่นจังหวัด ประสานในเรื่องดังต่อไปนี้ให้เกิดผลสำเร็จ

1. การคัดแยกขยะต้นทาง ขยะอินทรีย์ เช่น ในครัวเรือน หน่วยงาน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตลาด สถานประกอบการ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น

2. cluster ขยะ 7 cluster สรุปให้ ผวจ.พังงา ทราบ

3. ถนน คูคลอง สวนสาธารณะ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้สะอาด เรียบร้อย สวยงาม

4. ถนน ไหล่ทาง ของหน่วยงานอื่น ให้บูรณาการร่วมกับเจ้าของพื้นที่ ดูแล ความสะอาด ความสวยงาม

5. โรงกำจัดขยะมูลฝอย เนื่องจากพื้นที่ฝังกลบไม่เพียงพอ ต้องหาแนวทางดำเนินการ

6. การนำสายไฟฟ้าเดินสายลงดิน เช่น ในเขตเทศบาลเมืองพังงา เทศบาลตำบลโคกกลอย และทุกแห่งที่มีความพร้อม

7. มอบหมายรอง ผวจ.พังงา แต่งตั้งคณะทำงานฯ กำกับ ติดตาม ให้บรรลุผล

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย

Share on Line
Share on Pinterest