ตรวจเยี่ยมการ จัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของ ศพด.บ้านคลองเคียน

วันนี้ที่ 25 พ.ย. 62 คณะอนุกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ (เงินรางวัลประจำปี) ประจำปี 2562 ออกตรวจประเมิน ฯ ณ อบต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง

ในการนี้ตรวจเยี่ยมการ จัดอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนของ ศพด.บ้านคลองเคียน พบว่าจัดได้เหมาะสมมีคุณภาพและถูกหลักโภชนาการ

Share on Line
Share on Pinterest