ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 6/2562

วันนี้ 25 พ.ย. 62 เวลา 15.00 น. นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดพังงา ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา ศาลากลางจังหวัดพังงา เพื่อรับทราบกรอบจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ 2563 ผลการประกวดเรียงความ เนื่องในวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 การเปลี่ยนแปลงคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดพังงา

พร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาคำขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของคนพิการ จำนวน 2 ราย การพิจารณาโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สนง.พัฒนาสังคมฯ จ.พังงา ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามแนวทางขับเคลื่อนงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามแนวทางกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 4 โครงการ การพิจารณาโครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 แก่คนพิการ ผู้ดูแล อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเขตอำเภอตะกั่วป่า ของศูนย์บริการคนพิการโรงพยาบาลตะกั่วป่า และการพิจารณาการขอรับงบประมาณสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปี 2563 จำนวน 7 ศูนย์

ในการนี้นางสาวสุดินา แก้วดี ท้องถิ่นจังหวัดพังงา เข้าร่วมด้วย

Share on Line
Share on Pinterest