ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559

Share on Line
Share on Pinterest